Privacy Policy

Deze Privacy Policy werden laatst aangepast op: 1 april 2021
Art. 1 – Algemeen
Art. 1.1 – Begrippen en definities
Art. 1.1.1 – ‘çava çava!’ : Hierna genoemd ‘çava çava!’
Bedrijfsnaam: ‘çava çava! Commanditaire Vennootschap’,
Gevestigd te Broekstraat 2, 2811 Hombeek
Vertegenwoordigd door: Veerle Franqui
Ondernemingsnummer: BE 0681732628

Art. 1.1.2 – “Privacy Policy”: ‘çava çava!’ respecteert de wetgeving en de rechten bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en gegevensbescherming van ‘çava çava!’. Hierna genoemd “Privacy Policy” of “privacyverklaring”
Art. 1.1.3 – “De klant”: De particuliere (consument) of zakelijke partij die een overeenkomst is aangegaan met ‘çava çava!’ of in het andere geval op zijn/haar expliciete vraag aan ‘çava çava!’ informatie heeft verkregen.
Art. 1.1.4 – “De gebruiker”: de bezoeker of gebruiker van de diverse online media van ‘çava çava!’
Art. 1.1.5 – “De Ontvanger”: de ontvanger van eender welke informatie onder eender welke vorm van ‘çava çava!’
Art. 1.1.6 – “Online Media”: Alle gegevens en informatie van ‘çava çava!’ die normaliter beschikbaar is via (maar niet beperkt tot) de websites (waaronder www.çavaçava.be, www.cavacava.be, www.yourkickoff.be… ), social media (email, chat, Instagram, Twitter, Facebook, …) van ‘çava çava!’
Art. 1.1.7 – “Offline Media”: Alle gegevens en informatie van ‘çava çava!’ die beschikbaar gemaakt of verdeeld wordt door ‘çava çava!’ (bijvoorbeeld brochures, documentatie, instructies, rapporten, evaluaties, …) op onrechtstreekse manier, zij het op fysieke niet digitale drager (waaronder maar niet beperkt tot, papier, …) of fysieke digitale drager (waaronder maar niet beperkt tot usb-key, sdcard, harde schijf, …)
Art. 1.1.8 – “eCommerce”: alle technologie en platformen waarbij ‘çava çava!’ producten en diensten aanbiedt, waarbij de klant online en rechtstreeks op eigen initiatief tot een aankoop en daaropvolgend betalingstransactie kan overgaan.
Art. 1.2 – Toepassing
Art. 1.2.1 – ‘çava çava!’ is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden omschreven en toegelicht.
Art. 1.2.2 – Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, handelingen, leveringen, online media en offline media of informatie, offertes en overeenkomsten van en met ‘çava çava!’
Art. 1.2.3 – Door gebruik te maken van de online media (zoals naar verwezen in Art. 1.1.6 -) van ‘çava çava!’, waaronder de website www.cavacava.be, en elke andere dienstverlening van ‘çava çava!’, verklaart de gebruiker of klant deze privacyverklaring te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Afwijkingen zijn ‘çava çava!’ alleen tegenstelbaar ingeval van uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd akkoord van ‘çava çava!’. Andersluidend beleid inzake gegevensbescherming en gegevensverwerking van de klant of van de freelancemedewerker zijn niet tegenstelbaar.
Art. 1.2.4 – Op deze privacyverklaring is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook voor klanten die niet in België gevestigd zijn.
Art. 1.2.5 – Publicatie en bekendmaking van deze privacyverklaring gebeurt door ‘çava çava!’. De klant of gebruiker van de in Art 1.1 vermelde informatie heeft ten alle tijden de mogelijkheid om deze privacyverklaring van ‘çava çava!’ in te zien of op te vragen, zij het online op de website www.çavaçava.be, zij het op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gericht aan ‘çava çava!’.
Art. 1.2.6 – Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd door ‘çava çava!’. De gewijzigde privacyverklaring is van toepassing vanaf haar publicatie of bekendmaking
Art. 1.2.7 – Indien een bepaling van deze privacyverklaring ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Art. 1.2.8 – Algemene vragen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens, verzoeken tot inzage tot gegevens, of het uitoefenen van persoonlijke rechten, kunnen gericht worden aan de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van ‘çava çava!’, ook gekend als de data protection officer (DPO), door een verzoek te sturen naar gdpr-avg@cavacava.be, of schriftelijk naar
Data Protection Officer
‘çava çava!’
Broekstraat 2,
2811 Hombeek

Art. 2 – Verwerking van persoonsgegevens
Art. 2.1 – Rechtsgrond
Art. 2.1.1 – ‘çava çava!’ verwerkt de gegevens steeds conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.
Art. 2.1.2 – Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaronder:
a) (a) toestemming,
b) (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
c) (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
d) (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen;
Art. 2.2 – Doel
Art. 2.2.1 – ‘çava çava!’ verwerkt, alleen persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om onze dienstverlening en ondersteunende administratie te kunnen verrichten. Waaronder maar niet beperkt tot: activiteiten, opdrachten, verlenen van informatie, commerciële, wettelijke en algemene administratie, het verzenden van marketing of gepersonaliseerde reclame …
Art. 2.3 – Wanneer en hoe worden gegevens verzameld
Art. 2.3.1 – ‘çava çava!’ verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, mogelijkerwijs met behulp van platformen van derde partijen of externe medewerkers, als de bezoeker of klant contact opneemt met ‘çava çava!’:
a) De gegevens die de bezoeker of klant meedeelt als hij/zij op eender welke manier contact opneemt met ‘çava çava!’ via online media, onder andere via, (maar niet beperkt tot) een van haar websites, email, invulformulieren, contactformulieren, inschrijvingen op acties of events van ‘çava çava!’, …)
b) De gegevens die de bezoeker of klant meedeelt als hij/zij registreert of een gebruikersprofiel aanmaakt op een van de websites van ‘çava çava!’
c) De gegevens die de bezoeker of klant persoonlijk meedeelt tijdens een persoonlijk onderhoud, (onder andere maar niet beperkt tot), tijdens een ontmoeting, een telefoongesprek, audio of video tele-conference, enz.
d) De gegevens die de bezoeker of klant schriftelijk meedeelt, bij het invullen van documenten zoals (maar niet beperkt tot) overeenkomsten, contracten, invulformulieren, ….
Art. 2.3.2 – ‘çava çava!’ verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, mogelijkerwijs met behulp van platformen van derde partijen of externe medewerkers, als onderdeel van de dienstverlening door ‘çava çava!’:
a) De gegevens die de klant deelt met ‘çava çava!’ en haar medewerkers, tijdens de uitvoering van haar opdracht.
b) De gegevens die de klant deelt met ‘çava çava!’ bij eender welke transactie via eCommerce op de platformen gebruikt door ‘çava çava!’
Art. 2.3.3 – ‘çava çava! heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over bezoekers van de diverse online media (waaronder de website www.caacava.be) van ‘çava çava!’, die minderjarig (personen jonger dan 16 jaar) zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. ‘çava çava! heeft echter geen mogelijkheden of middelen om ondubbelzinnig te controleren of een bezoeker minderjarig is. ‘çava çava!’ veronderstelt dat de ouders of wettelijke voogd betrokken is bij het gebruik van online media door de minderjarige om te voorkomen dat de gegevens van de minderjarige accidenteel door ‘çava çava!’ of haar partners wordt verwerkt.
Art. 2.3.4 – Anders dan het gebruik van de online media van ‘çava çava!’, verwerkt ‘çava çava!’ enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) mits expliciete en schriftelijke toestemming vanwege een der ouders, wettelijke voogd of wettelijke vertegenwoordiger.
Art. 2.4 – Welke gegevens
Art. 2.4.1 – ‘çava çava!’ verwerkt persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die de klant of bezoeker kunnen identificeren, zij het gegevens die verbanden kunnen leggen met de klant of bezoeker als natuurlijk persoon.
Art. 2.4.2 – Welke gegevens ‘çava çava!’ verwerkt in detail zijn afhankelijk van de interactie of tussen de klant of bezoeker en ‘çava çava!’, zij het de specifieke dienstverlening van ‘çava çava!’ aan de klant of bezoeker.
Art. 2.5 – Termijnen
Art. 2.5.1 – Algemeen bewaart ‘çava çava!’ de persoonsgegevens:
a) Zo lang als noodzakelijk voor de dienstverlening van ‘çava çava!’ Anders bepaald, zo lang de klant of bezoeker gebruik maakt van de dienstverlening van ‘çava çava!’. Tijdens deze termijn zijn de gegevens al dan niet gedeeltelijk toegankelijk door de medewerkers ‘çava çava!’, alsook de eventuele derde partijen noodzakelijk voor de dienstverlening van ‘çava çava!’
b) Volgend op de laatste dienstverlening, gedurende de termijn tijdens dewelke ‘çava çava!’ kan worden aangesproken op de verleende diensten aan de klant of bezoeker, zoals per taak bepaald in het informatiebeheersplan van ‘çava çava!’, met een wettelijk maximum van 5 jaar. Na het verlopen van die vastgestelde termijnen, worden de persoonsgegevens verwijderd. Tijdens deze termijn zijn de gegevens slechts beperkt toegankelijk en enkel door een beperkt aantal medewerkers ‘çava çava!’.
c) Voor die persoonsgegevens onderhevig aan wettelijke bewaartermijnen (waaronder maar niet beperkt tot boekhoudkundige gegevens), gelden de wettelijke bewaartermijnen, om te voldoen aan alle wettelijke vereisten. Tijdens deze termijn zijn de gegevens al dan niet gedeeltelijk toegankelijk door de medewerkers ‘çava çava!’, alsook de eventuele derde partijen noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Art. 3 – Rechten van de persoon
Art. 3.1 – Recht van inzage
Art. 3.1.1 – Indien ‘çava çava!’ persoonsgegevens van de klant of gebruiker verwerkt, kan de gebruiker of klant kan zich steeds en kosteloos beroepen op het recht van inzage van de eigen persoonsgegevens, en daartoe een verzoek indienen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van ‘çava çava!’ (Zie Art. 1.2.8 -)
Art. 3.1.2 – Indien ‘çava çava!’ persoonsgegevens van de klant of gebruiker verwerkt, kan de gebruiker of klant een lijst bekomen van de derde partijen die mogelijkerwijs persoonsgegevens verwerken voor ‘çava çava!’ en daartoe een verzoek indienen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van ‘çava çava!’ (Zie Art. 1.2.8 -)
Art. 3.1.3 – ‘çava çava!’ zal in dit geval de verzoekende partij vragen om een sluitend en officieel bewijs van identiteit, teneinde de integriteit en privacy van de gegevens te garanderen.
Art. 3.1.4 – ‘çava çava!’ zal na ontvangst en validatie van het bewijs van identiteit binnen de redelijke termijn van 60 dagen aan het verzoek voldoen.
Art. 3.2 – Recht van verbetering
Art. 3.2.1 – Indien ‘çava çava!’ persoonsgegevens van de klant of gebruiker verwerkt, kan de gebruiker of klant zich steeds en kosteloos beroepen op het recht van verbetering van de eigen persoonsgegevens. De klant of gebruiker kan hiervoor contact op nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van ‘çava çava!’ (Zie Art. 1.2.8 -)
Art. 3.2.2 – ‘çava çava!’ zal in dit geval de verzoekende partij vragen om een sluitend en officieel bewijs van identiteit, teneinde de integriteit en privacy van de gegevens te garanderen.
Art. 3.2.3 – ‘çava çava!’ zal na ontvangst en validatie van het bewijs van identiteit binnen de redelijke termijn van 60 dagen aan het verzoek voldoen.
Art. 3.3 – Recht van verzetting
Art. 3.3.1 – Indien de gebruiker of klant direct marketingcampagnes ontvangt van ‘çava çava!’, kan de klant of gebruiker zich steeds en kosteloos uitschrijven of verzetten tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens met het oog op direct marketing (diverse marketingcampagnes, zij het digitaal, verbaal of schriftelijk). De gebruiker of klant kan dit doen door digitaal uit te schrijven (onder andere door op de desbetreffende link te klikken in de digitale marketingcampagnes) of door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van ‘çava çava!’ (Zie Art. 1.2.8 -)
Art. 3.3.2 – Indien ‘çava çava!’ persoonsgegevens van de klant of gebruiker verwerkt, kan de gebruiker of klant zich steeds kosteloos verzetten tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. Met uitzondering van het verzet tegen marketingcampagnes (zoals beschreven in Art. 3.3.1 -), is het verzet tot verwerking van persoonsgegevens alomvattend of totaal (er bestaat dus geen gedeeltelijk verzet). Zodra ‘çava çava!’ niet langer de persoonsgegevens kan verwerken van de klant of gebruiker, is het voor ‘çava çava!’ niet meer mogelijk om diensten te verleden aan de klant of gebruiker. De klant of gebruiker kan hiervoor contact op nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van ‘çava çava!’ (Zie Art. 1.2.8 -)
Art. 3.3.3 – ‘çava çava!’ zal in dit geval de verzoekende partij vragen om een sluitend en officieel bewijs van identiteit, teneinde de integriteit en privacy van de gegevens te garanderen.
Art. 3.3.4 – ‘çava çava!’ zal na ontvangst en validatie van het bewijs van identiteit binnen de redelijke termijn van 60 dagen aan het verzoek voldoen.
Art. 3.3.5 – Het vroegtijdig beëindigen van de dienstverlening door het verzoek om de verwerking van persoonsgegevens te beëindigen, geeft de klant geen recht op (al dan niet gedeeltelijke) terugbetaling.
Art. 3.4 – Recht van verwijderen en vergeten
Art. 3.4.1 – Indien ‘çava çava!’ persoonsgegevens van de klant of gebruiker verwerkt, kan de gebruiker of klant steeds en kosteloos verzoeken om de eigen persoonsgegevens definitief te verwijderen. Met uitzondering van die gegevens onderhevig aan de wettelijke bewaartermijnen zoals beschreven in Art. 2.5.1 -c). Zodra ‘çava çava!’ niet langer beschikt over de persoonsgegevens van de klant of gebruiker, is het voor ‘çava çava!’ niet meer mogelijk om diensten te verlenen aan de klant of gebruiker. De klant of gebruiker kan hiervoor contact op nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van ‘çava çava!’ (Zie Art. 1.2.8 -)
Art. 3.4.2 – ‘çava çava!’ zal in dit geval de verzoekende partij vragen om een sluitend en officieel bewijs van identiteit, teneinde de integriteit en privacy van de gegevens te garanderen.
Art. 3.4.3 – ‘çava çava!’ zal na ontvangst en validatie van het bewijs van identiteit binnen de redelijke termijn van 60 dagen aan het verzoek voldoen.
Art. 4 – Delen van persoonsgegevens
Art. 4.1 – Partners en derden
Art. 4.1.1 – ‘çava çava!’ verzamelt en verwerkt persoonsgegevens hoofdzakelijk intern, door interne diensten en medewerkers.
Art. 4.1.2 – ‘çava çava!’ verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, mogelijkerwijs met behulp van externe medewerkers, haar partners, andere derde partijen of platformen van derde partijen, voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van ‘çava çava!’. In dit geval treden deze derde partijen dan ook op als verwerker. Dit zal steeds gebeuren onder controle van ‘çava çava!’
Art. 4.1.3 – ‘çava çava!’ zal een beroep doen op haar partners, externe medewerkers of andere derde partijen indien noodzakelijk voor haar dienstverlening. In dit geval is het mogelijk dat al dan niet gedeeltelijke persoonsgegevens gedeeld worden met deze derde partijen en treden deze externe partijen ook op als verwerker. Dit zal steeds gebeuren onder controle van ‘çava çava!’
Art. 4.2 – Buiten Europa
Art. 4.2.1 – Behoudens de uitzonderingen vermeld in Art. 4.2.2 -, zal ‘çava çava!’ geen persoonsgegevens delen met of doorgeven aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Meer bepaald landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).
Art. 4.2.2 – Uitzonderingen op Art. 4.2.1 -:
a) ‘çava çava!’ maakt gebruik van cloud service providers voor één of meerdere digitale diensten. Enkel wanneer noodzakelijk voor het gebruik van deze digitale diensten zal ‘çava çava!’ persoonsgegevens delen met deze diensten, en dit beperkt tot het strikt noodzakelijke aan gegevens voor de werking van de desbetreffende diensten. In dit geval zal ‘çava çava!’ alle mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens bepaald in de Europese, Federale en Vlaamse regelgeving.
b) ‘çava çava!’ maakt gebruik van diverse online media (waaronder maar niet beperkt tot haar websites, sociale media….). Op deze media kunnen deelknoppen of andere links voor sociale medianetwerken staan. De code achter deze knoppen of andere links plaatst, bij gebruik, mogelijkerwijs één of meerdere cookies op de computer van de klant of gebruiker (zie ook Art. 5.1.2 -b). Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. ‘çava çava!’ heeft geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor de activiteiten van deze organisaties, welke gegevens deze verzamelen, noch hoe deze gegevens worden verwerkt, noch voor de locatie waar deze gegevens bijgehouden worden (binnen of buiten de Europese Unie).
c) ‘çava çava!’ heeft geen controle en draagt geen verantwoordelijkheid over hoe andere gebruikers van onder andere sociale media, de gegevens van de gebruiker behandelen, nadat de gebruiker informatie van de online media van ‘çava çava!’ heeft gedeeld op die sociale media

Art. 5 – Digitale platformen & Technologieën
Art. 5.1 – Cookies (Algemeen)
Art. 5.1.1 – De websites van ‘çava çava!’ maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel (o.a. computer, tablet, smartphone) van de gebruiker die de online media bezoekt. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen rechtstreeks te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, dient de gebruiker de instructies van de internetbrowser te consulteren
Art. 5.1.2 – Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:
a) ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
b) ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven, dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.) De gebruiker kan de internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de gebruiker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van het toestel van de gebruiker worden verwijderd. Dit kan de gebruiker doen via de instellingen van de browser (via de help-functie). De gebruiker dient er rekening mee te houden dat het weigeren van cookies ervoor kan zorgen dat de website of online media niet helemaal correct of optimaal werkt.
Art. 5.2 – Google Analytics
Art. 5.2.1 – Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker, demografische gegevens, …) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de gebruiker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website beheerder en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren. Dit kan de gebruiker doen via de instellingen van de browser (via de help-functie). De gebruiker dient er rekening mee te houden dat het weigeren van cookies ervoor kan zorgen de website of online media niet helemaal correct of optimaal werkt.
Art. 5.2.2 – Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Art. 5.2.3 – Voor meer informatie betreffende het gebruik van Google Analytics, zie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
Art. 5.2.4 – De gebruiker heeft de mogelijkheid om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (gtag.js, ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekersactiviteit deelt met Google Analytics. https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl

Deze Privacy Policy werden laatst aangepast op: 1 april 2021