Deze Algemene Voorwaarden werden laatst aangepast op: 15 december 2020

Art. 1 – Algemeen

Art. 1.1 – Begrippen en definities

Art. 1.1.1 – ‘çava çava! Comm. V.’ : Hierna genoemd ‘çava çava!’

Bedrijfsnaam: ‘çava çava! Commanditaire Vennootschap’, Gevestigd te Broekstraat 2, 2811 Hombeek Vertegenwoordigd door: Veerle Franqui Ondernemingsnummer: BE 0681732628

Art. 1.1.2 – “De klant”: De particuliere (consument) of zakelijke partij die een overeenkomst is aangegaan met ‘çava çava!’ of in het andere geval op zijn/haar expliciete vraag aan ‘çava çava!’ informatie heeft verkregen.

Art. 1.1.3 – “De gebruiker”: de bezoeker of gebruiker van de diverse online media van ‘çava çava!’

Art. 1.1.4 – “De Ontvanger”: de ontvanger van eender welke informatie onder eender welke vorm van ‘çava çava!’

Art. 1.1.5 – “Online Media”: Alle gegevens en informatie van ‘çava çava!’ die normaliter beschikbaar zijn via (maar niet beperkt tot) de websites (waaronder www.çavaçava.bewww.çavaçava.be, www.yourkickoff.be…), social media (email, chat, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn…) van ‘çava çava!’

Art. 1.1.6 – “Offline Media”: Alle gegevens en informatie van ‘çava çava!’ die beschikbaar gemaakt of verdeeld wordt door ‘çava çava!’ (bijvoorbeeld brochures, documentatie, instructies, rapporten, evaluaties, …) op onrechtstreekse manier, zij het op fysieke niet digitale drager (waaronder maar niet beperkt tot, papier, …) of fysieke digitale drager (waaronder maar niet beperkt tot usb-key, sdcard, harde schijf, …)

Art. 1.1.7 – “eCommerce”: alle technologie en platformen waarbij ‘çava çava!’ producten en diensten aanbiedt, waarbij de klant online en rechtstreeks op eigen initiatief tot een aankoop en daaropvolgend betalingstransactie kan aangaan.

Art. 1.2 – Toepassing

Art. 1.2.1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, handelingen, leveringen, online media en offline media of informatie, offertes en overeenkomsten van en met ‘çava çava!’

Art. 1.2.2 – De klant, gebruiker of ontvanger van de hierboven vermelde informatie, verklaart deze voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Afwijkingen zijn ‘çava çava!’ alleen tegenstelbaar ingeval van uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd akkoord van ‘çava çava!’. Andersluidende algemene voorwaarden van de klant of van de freelancemedewerker zijn niet tegenstelbaar.

Art. 1.2.3 – Zowel op deze Algemene Voorwaarden, als op alle tussen ‘çava çava!’, de freelancemedewerker en/of de klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook voor klanten die niet in België gevestigd zijn. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze contractuele voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de materieel bevoegde rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

Art. 1.2.4 – De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Art. 1.2.5 – Publicatie en bekendmaking van deze voorwaarden gebeurt door ‘çava çava!’. De klant, gebruiker of ontvanger van de in Art 1.1 vermelde informatie heeft ten alle tijden de mogelijkheid om deze Algemene Voorwaarden van ‘çava çava!’ in te zien of op te vragen, zij het online op de website www.çavaçava.be, zij het op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gericht aan ‘çava çava!’.

Art. 1.2.6 – Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door ‘çava çava!’. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf hun publicatie of bekendmaking

Art. 1.2.7 – Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Art. 1.2.8 – Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Art. 1.2.9 – Het nalaten op gelijk welk moment door ‘çava çava!’ om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Art. 1.2.10 – Commerciële activiteiten gebeuren onder naam van ‘çava çava! Comm. V.’ met btw-nummer BE 0681732628

Art. 1.3 – Gebruik van online en offline media

Art. 1.3.1 – Door gebruik te maken van de online media van ‘çava çava!’, waaronder de website www.cavacava.be en alle andere online media zoals vermeld in Art. 1.1.5 – gaat de gebruiker onverwijld akkoord met deze algemene voorwaarden.

Art. 2 – Dienstverlening, Producten

Art. 2.1 – Doelstelling

Art. 2.1.1 – ‘çava çava!’ heeft de doelstelling het energieniveau van mensen te verhogen, zowel op mentaal, fysiek als sociaal vlak door opleidingen en coachings-trajecten.

Art. 2.2 – Aansprakelijkheid

Art. 2.2.1 – ‘çava çava!’ heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Art. 2.2.2 – Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de opleidingen, online begeleiding en/of personal coaching, die deel uitmaken van het ‘çava çava!’ aanbod, is geheel voor eigen risico van de klant.

Art. 2.2.3 – ‘çava çava!’ is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of andere complicaties die kunnen optreden na een opleiding. De klant is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures of complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van ‘çava çava!’.

Art. 2.2.4 – ‘çava çava!’ is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van klant/derden (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, materiële schade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor ‘çava çava!’ niet verantwoordelijk gehouden kan worden). Alsook niet voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten van ‘çava çava!’. Ook is

‘çava çava!’ niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die de cliënt heeft verstrekt. ‘çava çava!’ is daarnaast niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van adviezen van ‘çava çava!’, hieronder vallen zowel zaakvoerder als eventuele medewerkers.

Art. 2.2.5 – ‘çava çava!’ heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en de klant kan ‘çava çava!’ niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten. ‘çava çava!’ staat dus niet in voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Art. 2.3 – Uitvoering opdracht: Personal Coaching

Art. 2.3.1 – ‘çava çava!’ voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Art. 2.3.2 – Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft ‘çava çava!’ het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met de klant en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

Art. 2.3.3 – De klant is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is de klant verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.

Art. 2.3.4 – De klant is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

Art. 2.4 – Uitvoering opdracht: Opleidingen

Art. 2.4.1 – Indien voor de voltooiing van bepaalde diensten door ‘çava çava!’ een termijn is overeengekomen, dan is deze termijn, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen op schriftelijke wijze, louter richting aangevend en niet bindend voor ‘çava çava!’. Overschrijding van de overeengekomen termijn is dan ook geen toerekenbare tekortkoming en levert geen contractuele wanprestatie in hoofde van ‘çava çava!’ op. De klant kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. ‘çava çava!’ heeft een inspanningsverplichting. ‘çava çava!’ aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Art. 2.4.2 – De klant verbindt zich ertoe op een volledige, passende en stipte manier alle gegevens door te geven waarvan ‘çava çava!’ van mening is dat deze nodig zijn of waarvan de klant verondersteld wordt te weten dat deze nodig zijn voor het vervullen van de overeenkomst. ‘çava çava!’ is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het feit dat ‘çava çava!’ zich gebaseerd heeft op onvolledige of foute informatie die de klant hem overgemaakt heeft. Indien de opdracht (gedeeltelijk) ten kantore van de klant dient te worden uitgevoerd, zal de klant aan ‘çava çava!’ de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen. De klant verschaft op de uitvoerende locaties een werkruimte met alle benodigde faciliteiten voor de uitvoering van de opdracht. Kosten voor deze faciliteiten zijn voor rekening van de klant.

Art. 2.4.3 – ‘çava çava!’ is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gedrag van de klant of van de freelance medewerker. Er zijn steeds inherente risico’s verbonden aan het uitoefenen van fysieke activiteiten, programma’s en sport. Iedere deelnemer binnen het bedrijf wordt geacht toestemming te hebben van zijn/haar arts om fysieke activiteit te beoefenen. De onderzoek plicht of aan deze vereiste voldaan is ligt bij de klant en niet bij ‘çava çava!’.

Art. 2.5 – Online aanbod, eCommerce, websites

Art. 2.5.1 – De website www.cavacava.be wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de informatie van ‘çava çava!’. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden voor de bezoeker

en de bezoeker mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet de bezoeker altijd contact opnemen met ‘çava çava!’. Dit kan via het contactformulier.

Art. 2.5.2 – ‘çava çava!’ is in geen geval aansprakelijk voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de online media maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de online media.

Art. 2.5.3 – De online media van ‘çava çava!’ kan (hyper)links bevatten, die de bezoeker kunnen doorverwijzen naar andere websites van onder andere (maar niet beperkt tot) overheden, instanties of organisaties. De bezoeker wordt daarbij dus doorverwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. ‘çava çava!’ beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden aan de bezoeker aangeboden ter informatie en voor zijn/haar gebruiksgemak. ‘çava çava!’ aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Art. 2.5.4 – Met eCommerce wordt verwezen naar alle door ‘çava çava!’ uitgebrachte diensten en producten, aangeboden via eCommerce via eender welke online media (waaronder maar niet beperkt tot de websites van ‘çava çava!’) door ‘çava çava!’

Art. 2.5.5 – ‘çava çava!’ besteedt veel aandacht en zorg aan haar online media en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Niet tegenstaande het feit dat de informatie op haar online media waaronder de website www.cavacava.be en de eCommerce catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ‘çava çava!’ niet. ‘çava çava!’ is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ‘çava çava!’ is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet-, schrijf- of drukfouten.

Art. 2.5.6 – Indien de gebruiker onjuistheden of gebreken vaststelt op de online media, kan de gebruiker dit melden aan ‘çava çava!’ via het contactformulier op www.cavacava.be.

Art. 2.5.7 – Indien de verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal ‘çava çava!’ de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Art. 2.5.8 – De inhoud van de online media kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Art. 2.5.9 – Het aanbod geldt steeds “zolang de voorraad strekt” of “zolang de dienst wordt aangeboden” en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ‘çava çava!’. ‘çava çava!’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of een dienst. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Art. 2.5.10 – Niet tegenstaande het feit dat de digitale platformen van ‘çava çava!’ met de grootst mogelijke zorg worden onderhouden, kan ‘çava çava!’ echter niet garanderen dat haar digitale platformen, waaronder de website, volledig vrij van onderbreking of technische storingen zijn. Deze technische problemen geven geen recht op annulering of schadevergoeding. Voor zover deze technische problemen zich bevinden op de eigen infrastructuur van ‘çava çava!’, zal zij er alles aan doen om deze zo snel mogelijk te verhelpen. Desgevallend zal ‘çava çava!’, daar waar digitale producten (met tijdsbeperking) verstoord werden, het nodige doen om deze producten langer beschikbaar te maken.

Art. 2.5.11 – ‘çava çava!’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met

inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Art. 2.5.12 – Indien de klant of gebruiker een gebruikers account of login en wachtwoord heeft waarmee de gebruiker of klant toegang krijgt tot afgeschermde inhoud of delen van een of meer websites van ‘çava çava!’, is deze account of login en wachtwoord steeds persoonlijk en slechts toegewezen aan één natuurlijk persoon. Het is derhalve niet toegestaan en expliciet verboden om deze login gegevens te delen met andere personen. ‘çava çava!’ behoudt zich het recht voor om de account of login onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke waarschuwing te blokkeren, indien ‘çava çava!’ vaststelt dat een gebruikers account of login wordt gedeeld met andere personen, of als daartoe een sterk vermoeden bestaat.

Art. 3 – Annulatie en herroepingsrecht

Art. 3.1 – Annuleringsvoorwaarden

Art. 3.1.1 – Annulering en uitstel door de klant dient bij aangetekend schrijven te geschieden. De dag waarop de schriftelijke annulering bij ‘çava çava!’ is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.

  1. Bij annulering of uitstel van de opdracht, eerder dan 45 dagen vóór aanvangsdatum van de eerste opleidingsdag, is € 150,00 als voorbereidingskosten verschuldigd.
  2. Bij annulering of uitstel van de opdracht van de 45e tot en met de 15e dag voor aanvangsdatum van de eerste trainingsdag: 50% van de totaal overeengekomen hoofdsom.
  3. Bij annulering of uitstel van de opdracht, tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste trainingsdag: 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom.

Art. 3.1.2 – Bij annulering van training voor een gedeelte van de deelnemers of een gedeelte van de training worden annuleringskosten, zoals hierboven beschreven, berekend voor een overeenkomstig deel van de deelnamekosten.

Art. 3.1.3 – Indien de opleider/trainer/coach zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de training/coaching, maar door de klant niet in staat wordt gesteld de training/coaching aan te vangen, is de klant gehouden aan ‘çava çava!’ 100% van de te betalen factuur inzake de betreffende opdracht te betalen, onverminderd de overige verplichtingen van de klant jegens çava çava!’.

Art. 3.1.4 – Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de klant hierover geïnformeerd; in onderling overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuivingen om deze reden geven geen recht op annulering of schadevergoeding. De klant is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij/zij, zonder gegronde reden, niet ingaat op één van de alternatieve data aangeboden door ’çava çava!’

Art. 3.1.5 – Wanneer in geval van overmacht, ziekte, ongeval of overlijden van een trainer/coach een opdracht niet op het afgesproken tijdstip kan plaatsvinden, is dientengevolge is çava çava!’ nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat çava çava!’, voor zover de aard van de training/coaching dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de trainer/coach zal trachten zorg te dragen of in onderling overleg een nieuwe datum zal zoeken voor afgesproken diensten.

Art. 3.1.6 – Duurt de situatie van overmacht bij ‘çava çava!’ langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Art. 3.1.7 – Is ‘çava çava!’ op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren.

Art. 3.2 – Herroepingsrecht

Art. 3.2.1 – Het herroepingsrecht geeft de consument het recht om (zoals bepaald door de EU-wetgeving), zonder hiervoor enige reden te moeten opgeven, een consumentenovereenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering van het product, of na het aangaan van een overeenkomst die betrekking heeft op de levering van diensten of van digitale inhoud.

Art. 3.3 – Uitsluiting herroepingsrecht

Art. 3.3.1 – Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor zakelijke klanten.

Art. 3.3.2 – Het herroepingsrecht voor consumenten is niet van toepassing bij volgende overeenkomsten:

  1. Overeenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst of opdracht indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
  2. Overeenkomsten voor diensten of opdrachten die specifiek op maat zijn gemaakt van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  3. Overeenkomsten voor (aankopen van) online, digitale inhoud, waaronder (maar niet beperkt tot) trainingen, workshops, lessen, challenges, … zodra de consument is gestart met het gebruik van deze digitale content.
  4. Bij annulering of uitstel van de opdracht, tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste trainingsdag: 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom.

Art. 4 – Tarieven, facturatie en betalingen

Art. 4.1 – Tarieven & prijzen

Art. 4.1.1 – Alle tarieven en prijzen door ‘çava çava!’ gepubliceerd of meegedeeld, zij het via eCommerce, offertes of enige andere manier, worden uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

Art. 4.1.2 – Alle door ‘çava çava!’ uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn slechts geldig gedurende 30 dagen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

Art. 4.2 – Betalingsvoorwaarden

Art. 4.2.1 – Betaling voor diensten van ‘çava çava!’ geschiedt volgens de vermelde betalingstermijn die staat aangegeven op de factuur tenzij anders is overeengekomen.

Art. 4.2.2 – Betaling voor diensten en producten van ‘çava çava!’ via de webshop dient onmiddellijk te gebeuren, en geschiedt volgens de vermelde betalingsmodaliteiten en opties die worden aangegeven op de webshop. Deze modaliteiten en opties kunnen te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ‘çava çava!’

Art. 4.2.3 – Na elke prestatie geleverd door ‘çava çava!’ wordt een factuur uitgeschreven aan de klant. Ook in het geval dat er bij éénzelfde klant verschillende, opeenvolgende diensten worden geleverd vindt facturatie plaats voor de reeds gepresteerde diensten op het einde van elke maand. De klant is te allen tijde gehouden elke door ‘çava çava!’ ingediende factuur te voldoen binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. Indien deze factuur niet of niet volledig betaald is op de vervaldag vermeld op deze factuur, wordt van rechtswege en zonder dat hier een ingebrekestelling voor vereist is, een interest van 12% op het openstaand bedrag aangerekend, met een minimum van 125,00 EUR. De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de eerder toegestane betalingsvoorwaarden.

Art. 4.2.4 – Eventuele bezwaren tegen de inhoud van de betreffende factuur dienen binnen de acht dagen na factuurdatum door klant via aangetekend schrijven aan ‘çava çava!’ kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de klant zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een bezwaar doet niet af aan de betalingsverplichting. Indien het vertrouwen van ‘çava çava!’ in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt ‘çava çava!’ zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt ‘çava çava!’ zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de diensten/goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd.

Art. 4.2.5 – Uitsluitend betalingen aan ‘çava çava!’ zelf dan wel aan een rechtspersoon die door ‘çava çava!’ tot incassering van de in dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Directe en/of indirecte betalingen/vergoedingen, ongeacht de vorm, aan freelancemedewerkers of coaches of het verstrekken van voorschotten op directe en/of indirecte betalingen/vergoedingen aan freelancemedewerkers of coaches zijn absoluut verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

Art. 4.2.6 – De klant zal het gehele bedrag van de factuur in kwestie in één keer overmaken naar rekeningnummer IBAN: BE21 9731 8181 3703, t.a.v. ‘çava çava! Comm. V.’. Tenzij anders vermeld op de factuur.

Art. 5 – Intellectueel eigendom & informatie

Art. 5.1 – Intellectueel eigendom

Art. 5.1.1 – Door acceptatie van deze algemene voorwaarden (Art. 1.2.2 –) wordt uitdrukkelijk erkend door de klant, gebruiker of ontvanger van de in Art. 1.2.1

– en hieronder vermelde informatie, dat alle ontwerpen, informatie, teksten, afbeeldingen en eender welke overige inhoud op de websites, sociale media of via eender welke andere weg verspreid door ‘çava çava!’, eigendom zijn van ‘çava çava!’. Deze eigendom is beschermd door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, domeinnamen, handelsnamen, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

Art. 5.1.2 – Het is de klant uitdrukkelijk verboden om de in Art. 5.1.1 –vermelde informatie te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen ‘çava çava!’.

Art. 5.1.3 – Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud die alleen voor de klant door ‘çava çava!’ is opgesteld te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen ‘çava çava!’.

Art. 5.1.4 – ‘çava çava!’ is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan klant en/of freelance medewerker verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s

Art. 5.2 – Niet-concurrentiebeding, verbod op afwerving

Art. 5.2.1 – Het is de klant uitdrukkelijk verboden rechtstreeks afspraken te maken, verbintenissen aan te gaan of op enigerlei wijze opdrachten overeen te komen met door ‘çava çava!’ ingezette/geplaatste freelancemedewerkers of coaches. Dit geldt tot aan 1 jaar na afloop van de laatst door/namens ‘çava çava!’ uitgevoerde opdracht voor de klant. De klant, die met een bij hem ingezette freelancemedewerker of coach rechtstreeks afspraken wenst te maken, verbintenissen wenst aan te gaan of op enerlei wijze opdrachten wenst overeen te komen, dient daarvan schriftelijk kennis te geven aan ‘çava çava!’ en dient van ‘çava çava!’ schriftelijk toestemming hiervoor te ontvangen. Indien de klant rechtstreeks afspraken maakt, verbintenissen

aangaat of op enigerlei wijze opdrachten overeen- komt, of middels derden of voor derden met de betrokken freelancemedewerker of coach, zal hij aan ‘çava çava!’ uit hoofde van schadevergoeding, ter dekking van diens overheadkosten en andere kosten € 5000,- betalen.

Deze Algemene Voorwaarden werden laatst aangepast op: 15 december 2020, 14:51